posted on 22 Jan 2013 22:12 by shako in sOMeTiNG

 

 
 
ลื่นไถลกลายร่างห่างจุดเก่า
 
ผ่านซบเซาเหงาเงียบจวบรกร้าง
 
หวนอดีตไห้อาดูรมิรู้วาง
 
หวังวันสว่างกระจ่างจิตเฉกเช่นเคย
 

Comment

Comment:

Tweet